Serveis

Electricitat

Instal.lacions i Manteniment

Habitatges, Comunitats, Locals comercials, Restaurants, Oficines.

Legalitzacions: proyectes / bolletins.

Assessorament, possibilitat de fer comprovacions y mides de les instal.laciones eléctricas (medicions a terra, tall dels interruptors diferencials

Fontaneria

Instal.lacions, habitatges, comunitats, bateries de comtadors, acometides generals, treballs en baixant, bombes.

Proyectes y legalizacions.

Assessorament tècnic y visites.

Gas

Instal.lacions i Manteniment

Habitatges, Comunitats, Locals comercials, Restaurants, Oficines.

Legalitzacions: proyectes / bolletins.

Aire condicionat

Instal.lacions i Manteniment

Habitatges, Comunitats, Locals comercials, Restaurants, Oficines.

Calefacció

Instal.lacions i Manteniment

Habitatges, Locals comercials, Restaurants, Oficines.

Legalizacions: proyectes / bolletins y revisions anuals.

Comunitats de Veins